Společně za folklorními tradicemi - Základní informace

Zpět

Jihočeské folklorní sdružení
JFoS bylo založeno v roce 2001. Sdružuje 600 aktivních zpěváků, tanečníků a muzikantů ve 21 členských dětských i dospělých folklorních souborech. Reprezentuje folklorní aktivity ze všech národopisných oblastí v Jihočeském kraji.
Pořádá i spolupořádá řadu folklorních festivalů, lidových slavností a seminářů, vydává Kalendář akcí JFoS a další materiály prezentující jeho bohatou činnost. JFoS je členem Folklorního sdružení České republiky, spolupracuje s Jihočeským krajem, Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici a dalšími organizacemi a institucemi.

Sídlem sdružení je obec Kovářov-Vesnice roku ČR 2004, kde se nachází i jeho krajská kancelář a nově se buduje Česko-rakouské centrum rozvoje lidových tradic.

Südböhmische Folklore Association

Der Verband JFoS wurde im Jahr 2001 gegründet. Er vereint 600 aktive Sänger, Tänzer und Musiker in 21 Kinder- und Erwachsenenfolklorgruppen und setzt sich für Erhaltung, Pflege und Weiterentwicklung der Volkskultur in Südböhmen ein.

Zu den Aktivitäten zählen die Organisation und die Mitarbeit an einer Reihe von Folklorfestivals, Volksfesten und Seminaren, die Herausgabe eines jährlichen Kalenders sowie weiterer Drucksorten, die die umfassende Tätigkeit vorstellen und dokumentieren. Die JFoS ist Mitglied in der tschechischen Vereinigung Folklórní sdružení České republiky (FOS) und arbeitet mit dem Südböhmischen Landkreis, dem Nationalen Institut für Volkskultur in Strážnice und anderen Organisationen und Institutionen zusammen.

Der Sitz des JFoS liegt in der Gemeinde Kovářov, ausgezeichnet als „Dorf des Jahres 2004", wo sich Regionalbüro des Verbands befindet und wo derzeit ein neues Böhmisch-Österreichisches Zentrum zur Dokumentation und Weiterentwicklung volkskultureller Tradtionen errichtet wird.

Kulturní spolupráce mezi středoevropskými regiony se ve společné Evropě rozvíjí stále intenzivněji. Kromě moderních forem kultury má stále velký význam kultura lidová, hlavně taneční, hudební a pěvecká. Právě folklorní aktivity mohou výrazně přispět k prohloubení kontaktů mezi obyvateli na obou stranách hranice. Přes chybějící jazykové znalosti a dovednosti právě tanec, zpěv a společná hudba k sobě obyvatele různých regionů navzájem přibližuje. Při společných akcích je možné poznat a zažít rozmanitost regionálních tradic.

Die kulturelle Zusammenarbeit zwischen den mitteleuropäischen Regionen entwickelt sich im gemeinsamen Europa immer intensiver. Neben den modernen Kulturformen hat immer noch eine groβe Bedeutung die Volkskultur, hauptsächlich der Tanz, Musik und der Gesang. Gerade die Folkloreaktivitäten können bedeutend zur Kontaktvertiefung zwischen der Bevölkerung auf beiden Seiten der Grenze beitragen. Die fehlenden Sprachkenntnisse der Einwohner aus verschiedenen Regionen können gerade der Tanz, Gesang und gemeinsames Musizieren gegenseitig annähern. Bei gemeinsamen Veranstaltungen ist es möglich, die Vielfältigkeit der regionalen Traditionen zu erkennen und zu erleben.